Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Dostawa średniego specjalnego samochodu technicznego dla KP PSP w Piasecznie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pożarniczego samochodu technicznego dla KP PSP w Piasecznie.

Kody CPV:
34.14.42.10-3 - Wozy strażackie
35.11.00.00-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Staszica 19

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. godzina 09:45

Miejsce składania ofert: KP PSP Piaseczno, ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno, pok. 201 (sekretariat)

INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie i umieszczone na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www Europejskich zamówień publicznych

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Pobierz
zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pobierz
zał. 2 Umowa - projekt Pobierz
zał. 3 Formularz ofertowy Pobierz
zał. 4 Wykaz dostaw Pobierz
zał. 5 JEDZ Pobierz

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Odpowiedź 1                                                   Pobierz

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 214
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-09-12 11:26:47
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-19 07:58:48 Łukasz Darmofalski
2018-09-14 08:44:56 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu
2018-09-14 08:44:46 Łukasz Darmofalski
2018-09-12 11:43:40 Łukasz Darmofalski
2018-09-12 11:42:58 Łukasz Darmofalski