Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - czynności kontrolno - rozpoznawcze

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych /

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19; tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
  2. Dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
  3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja ustawowych zadań organu Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) tj.:
  1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

mających na celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.  Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
  3.  Posiada Pani/Pan prawo:

a)  żądania dostępu do treści swoich danych,

b)  sprostowania swoich danych,

c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d)  ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.  Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych, nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 476
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:33:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu