Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - szkolenia OSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ uczestnicy szkoleń z Ochotniczych Straży Pożarnych /

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19;  tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
  2. Z  Inspektorem Ochrony Danych (IOD), można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji, prowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie i w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
  4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych, są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora.
  5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007).
  6. Posiada Pani(n) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani(n) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odbycia szkolenia.
  9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 618
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:23:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu