Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektu i pojazdów KP PSP w Piasecznie

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ monitoring wizyjny obiektu i pojazdów KP PSP w Piasecznie /

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19 tel. 22 756 72 43, fax. 22 756 98 15, e – mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować drogą e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. W obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie, całodobowo funkcjonuje monitoring wizyjny obiektu, obejmujący przestrzeń hali garażowej, klatek schodowych oraz terenu zewnętrznego. Monitoring wizyjny z rejestratorów samochodów pożarniczych, nie obejmuje fonii.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 530
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:20:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-08 22:09:38 Łukasz Darmofalski
2019-10-08 22:05:22 Łukasz Darmofalski Rozszerzenie zapisów o monitoring pojazdów.
2018-06-13 14:36:03 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu