Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Wydawanie zaświadczeń o interwencji
Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
W celu otrzymania zaświadczenia należy:
 1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub na konto Gminy Piaseczno
  nr konta: 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 - zgodny z podanym na stronie UMiG Piaseczno
  Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.
 2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej - wzór wniosku do pobrania:
  • w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno
  • na stronie internetowej KP PSP w Piasecznie Pobierz
 3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć:
  • osobiście do KP PSP w Piasecznie ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno, Wydział Operacyjny II piętro pokój 206.
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie, ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno
  W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych wydawaniem zaświadczeń
Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1282 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej.

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej i ewentualne przesłanie kserokopii meldunku o zdarzeniu dla zakładów ubezpieczeniowych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 9586
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2009-06-08 14:05:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-05-13 10:28:12 Łukasz Darmofalski
Aktualizacja numeru konta UMiG Piaseczno do opłaty skarbowej
2020-05-13 10:24:01 Łukasz Darmofalski
2014-04-04 12:56:34 Łukasz Darmofalski Aktualizacja podstawy prawnej
2012-04-23 11:15:42 Łukasz Darmofalski Aktualizacja wniosku o wydanie zaświadczenia - zmiana numeru konta
2012-04-23 11:10:46 Łukasz Darmofalski aktualizacja numeru konta bankowego Gminy Piaseczno
2009-08-05 15:08:10 Łukasz Darmofalski
2009-08-05 15:06:50 Łukasz Darmofalski
2009-08-05 15:06:23 Łukasz Darmofalski
2009-08-05 14:28:33 Łukasz Darmofalski
2009-07-31 10:07:42 Łukasz Darmofalski
 
Pokaż starsze