Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

1. Majątek komendy stanowi własność Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

2. Majątek może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Komenda prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach

4. Majątek Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - stan na dzień 31.12.2016 r.

a) majątek w uzyczeniu z KW PSP w Warszawie
- środki trwałe - 4 130 855,55 zł
- wartości niematerialne i prawne - 1 100,00zł

b) majątek własny
- środki trwałe - 4 260 398,96 zł
- pozostałe środki trwałe - 906 386,02 zł
- wartości niematerialne i prawne - 19 916,62  zł

RAZEM : 9 318 657,15 zł