Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Aktualności


Wyników na stronę: 10 20 30


18 grudnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP.


W związku z ogólnopolską akcją szczepień przeciw COVID-19 rząd podjął decyzję o wsparciu przez straż pożarną gmin. Strażacy będą pomagali dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Gminy będą wskazywały potrzeby i przekazywały je komendantom miejskim i powiatowym PSP. Państwowa Straż Pożarna określi potencjał zaangażowania sił i środków PSP i jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Działania związane z przewozem osób przez jednostki ochrony przeciwpożarowej będzie koordynowała Państwowa Straż Pożarna. Gminy będą wspierane finansowo przez rząd, a cała akcja będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego w uzgodnieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny.

 
List intencyjny pomiedzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Zarządem Głównym ZOSP RP oraz Komendą Główną PSP

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał środki ochrony osobistej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej niezbędne do prowadzenia działań w warunkach istniejącej pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Środki pochodzą z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych i zostały rozdysponowane do komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, za których pośrednictwem część z tych środków trafiła do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jest to kolejna dyspozycja środków ochrony w bieżącym roku i na terenie powiatu piaseczyńskiego środki, oprócz Państwowej Straży Pozarnej – trafią do sześciu jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, po jednej w każdej gminie. Jednostki te zostały wytypowane w marcu br. przez Komendanta Powiatowego PSP do realizacji zadań związanych z niesieniem pomocy mieszkańcom powiatu w związku z pandemią koronawirusa. Do rozdysponowanych do OSP środków należą między innymi maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP2, płyny do dezynfekcji, przyłbice i gogle ochronne, jednorazowe ochronne kombinezony, rękawiczki jednorazowe, a także środki ochronne niezbędne do przebywania na terenie szpitali – fartuchy, ochraniacze na obuwie, czepki ochronne.

W dniu 8 października 2020 r. na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego,  zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe:

  • szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie,
  • szkolenie prowadzone przez wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o
  • odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.


W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP ( docelowi Użytkownicy skokochronów).

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego  się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego. Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie wsparły:

  • Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie w kwocie: 10 000,00 zł
  • Gmina Tarczyn - dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł

 

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

 

 

Bitwa o wozy

 

 

 

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 r. gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

W piątek, 3 lipca, 16 wójtów i burmistrzów z całej Polski otrzymało z rąk ministra Mariusza Kamińskiego promesy na zakup pojazdów w ramach pierwszej edycji „Bitwy o wozy”. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Przypominamy, że dzięki środkom pochodzącym m.in. z MSWiA strażacy-ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku prawie 600 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna - w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim – ponad 60 tys. druhen i druhów.

Wytyczne do drugiet tury Bitwy o wozy: Pobierz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

 

Bitwa o wozy

 

 
1 do 10 z 13